Sie23

Manipulacje Komisji Millera?

Ponieważ przewodniczący Komisji badającej katastrofę samolotu Tu-154M w Smoleńsku podlega bezpośrednio Prezesowi Rady Ministrów a protokół wraz z całością materiałów zebranych przez Komisję jej przewodniczący przedstawia do zatwierdzenia Prezesowi Rady Ministrów, zwróciłem się dziś do Premiera z prośbą o odpowiedź na pytania dotyczące informacji zawartych w raporcie końcowym Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego (KBWLLP) z katastrofy lotniczej 10 kwietnia 2010 roku. W interpelacji pytam m.in. o to, czy strona polska była poinformowana - w jakim dokładnie trybie, jakim pismem - o tym, że lotnisko Smoleńsk Północ nie spełnia norm międzynarodowych oraz o to, czy jakimkolwiek podmiotom zlecono opracowanie oceny ryzyka w świetle posiadanych danych (pisemne stanowisko Rosjan na temat stanu lotniska, w którym stwierdzili, że „nie ma technicznej możliwości wylądowania”, nieaktualnych danych dotyczących lotniska, sygnałów dot. zagrożenia zamachem, sygnałów dot. zainteresowania wizytą Prezydenta RP ze strony rosyjskich służb specjalnych).

Wszystkich tych informacji nie umieszczono w raporcie końcowym, a są one - moim zdaniem - niezbędne w przypadku oceny winy poszczególnych instytucji za katastrofę.

Przeczytaj pierwszą interpelację do Donalda Tuska
Przeczytaj drugą interpelację do Donalda Tuska

Lip13

Biała księga w Mławie i Żurominie

W ramach cyklu „Rozmowy o stanie Polski” zaprosiłem dziś na spotkanie otwarte z mieszkańcami Mławy i Żuromina, ministra Antoniego Macierewicza. Z uwagi na fakt, że w dniu dzisiejszym została opublikowana pierwsza część Białej Księgi dotyczącej katastrofy pod Smoleńskiem, minister przybliżył szczegóły tego dokumentu. Wbrew opinii mediów, zamiast tez niepopartych twardymi dowodami, księga zawiera potężny materiał dokumentujący przebieg wydarzeń. Serdecznie dziękuję Mieszkańcom Mławy i Żuromina za tak liczne przybycie i gorącą atmosferę podczas spotkania!

czytaj Białą Księgę

Lip13

Płock dla rządu prowincjonalnym miasteczkiem

Z ogromnym zdziwieniem przyjąłem lekturę rządowego projektu „Koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju”, w którym Płock nie został zakwalifikowany na listę głównych ośrodków miejskich w kraju. W tej materii nie chodzi o prestiż, lecz o duże pieniądze, które stracimy jeśli Rząd dopnie swego. Dlatego w tej sprawie złożyłem stosowną interpelację.

przeczytaj interpelację

Lip13

Obok Twojego domu może powstać przemysłowy kurnik!

Północne Mazowsze, a w szczególności powiaty mławski i żuromiński charakteryzują się niezwykle dużym zagęszczeniem kurników przemysłowych. Obecnie obowiązujące przepisy pozwalają, by w odległości 8 metrów od granicy działki budować tego typu budynki inwentarskie. Przykry zapach oraz hałas utrudniają normalną egzystencję sąsiadów. Dlatego zwróciłem się do Ministra Infrastruktury o interwencję w tej sprawie.

interpelacja

Maj31

ZUS dalej od obywateli?

Na początku marca pracownicy ZUS zotali poinformowani o planie wielkiej reorganizacji struktury tej instytucji w skali całego kraju. W skrócie zmiany polegać będą na zamykaniu części pionów w mniejszych inspektoratach i przenoszeniu ich do wiekszych miejscowości. I tak pion dochodowy odpowiedzialny za kontakty m.in z przedsiębiorcami z Płońska zostanie przeniesiony do Ciechanowa.

Kwi28

Petycja z Powiatu Żuromińskiego

W związku z treścią petycji z 14.04.2011 roku skierowanej do mnie przez nauczycieli Powiatu Żuromińskiego, pragnę poinformować, że przekazałem na ręce Marszałka Sejmu RP, Pana Grzegorza Schetyny, interpelację, która porusza nadmienione przez pracowników oświaty kwestie. W przedmiotowym piśmie – kierując się Państwa sugestiami – w szczególności zwróciłem uwagę Pani Minister, Katarzynie Hall, na negatywne skutki wprowadzenia w życie ustawy z dnia 19 marca 2009 roku, a co za tym idzie przekazywanie zadań oświatowych do prowadzenia szkół „organizacjom lub innym podmiotom”. Mam nadzieję, że wskazane przeze mnie Pani Minister problemy – dotyczące również zmian w „Karcie nauczyciela” oraz podstawie programowej – doprowadzą do zmian w obecnie funkcjonujących przepisach oraz wpłyną na wzmocnienie głosu samych nauczycieli w pracach nad przygotowywanymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej nowelizacjami prawa oświatowego. Chciałbym w tym miejscu podziękować Państwu za przesłaną informację oraz prosić o dalsze zaangażowanie w tak ważne dla nas wszystkich sprawy.

Kwi21

Walki o posterunki policji ciąg dalszy

Pomimo mojej interwencji, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nadal planuje likwidację posterunków w trzech miejscowościach: Radzanowie, Słubicach i w Łącku.
Ta decyzja wydaje się tym bardziej kuriozalna, gdy przyjrzymy się statystykom dotyczącym liczby prowadzonych przez posterunki spraw. W Radzanowie ogólna liczba dochodzeń i śledztw na początku 2010 roku wyniosła 12 przypadków, a na początku tego roku – 7, w Słubicach analogicznie – 8 i 6, a w Łącku 8 i 9. We wszystkich trzech gminach dane pokazują, że zwiększała się liczba dochodzeń i śledztw, biorąc pod uwagę cały rok 2009 i 2010 – w Radzanowie z 105 w 2009 do 133 w 2010, w Łącku – 77 i 84, a w Słubiach – 69 i 73. W związku z powyższym nie ustanę w przekonywaniu odpowiedzialnych za reorganizację osób do zmiany szkodliwych dla bezpieczeństwa mieszkańców powiatu decyzji.